ETL-Baltic Group si?lo piln? paslaug? spektr? tam, kad užtikrint? s?kming? J?s? verslo veikl?! Mes teikiame buhalterin?s apskaitos tvarkymo paslaug?, konsultuojame mokestiniais ir teisiniais klausimais.

Buhalterin?s apskaitos paslaugos – tai finansin?s atskaitomyb?s dokument? ruošimas ir j? teikimas Valstybinei Mokes?i? Inspekcijai ar kitoms valstybin?ms institucijoms, metini? ir audito ataskait? ruošimas, konsultacijos buhalterin?s apskaitos klausimais, buhalterin?s dokumentacijos organizavimas, analiz? ir ataskait? ruošimas ?mon?s vadovybei, ?mon?s atstovavimas Valstybin?se mokes?i? institucijose, darbo užmokes?io apskaita, pagalba tarptautinius dokumentus pritaikant, pagal vietos teis?s akt? reikalavimus.
Konsultacijos mokes?i? klausimais – optimalaus mokes?i? modelio parinkimas, sandori? kainodara, konsultacijos mokes?i? ir apskaitos klausimais, kliento interes? atstovavimas mokes?i? institucijose, konsultacijos mokes?i? gr?žinimo klausimais.
Teisin?s paslaugos. Si?lome civilin?s ir verslo teis?s konsultacijas. ETL specializuojasi mokestini? tyrim? srityje, tiesiogiai ar su kolegomis teisininkais konsultuodami ?moni? steigimo, reorganizacijos, susijungimo ar likvidavimo klausimais.

Dauguma dabartini? ?moni? pasirenka atiduoti buhalterin?s apskaitos tvarkym? išor?s specialistams d?l ekonomini? priežas?i? ir gaunam? privalum?. Pagal turim? statistik? ir m?s? klient? atsiliepimus, mažos ir vidutin?s ?mon?s gali sutaupyti iki 50% m?nesini? apskaitos išlaid? perduodamos apskaitos tvarkym? ETL specialistams.

Kaip tai gal?jo atsitikti?

- m?nesin? apskaitos kaina yra mažesn? lyginant su buhalterio darbo užmokes?io
kaštais;
- nereikalinga darbo sutartis, žinoma nebelieka ir socialinio draudimo ?mok?;
- nereikia ?rengti papildom? darbo viet?;
- nereikia ruošti darbo saugos dokumentacijos;
- sutaupomas laikas ir galima koncentruotis ? pagrindin? ?mon?s veikl?;
- klientas gauna piln? paslaug? paket? iš vieno tiek?jo.

Susisiekite su m?s? ?mon?s profesionalais ir j?s? ?mon?s veikla taps kur kas paprastesn?…

Daugiau informacijos apie ETL grupe galite rasti m?s? vokiškam puslapyje: www.etl.de/en/