ETL-BALTIC GROUP pied?v? pilnu pakalpojumu kl?stu veiksm?gas uz??muma komercdarb?bas nodroin?anai: s?kot ar gr?matved?bu, nodok?u konsult?cij?m un beidzot ar juridiskaj?m konsult?cij?m Vi???, R?g? un Tallin?.

Gr?matved?bas pakalpojumi: finanu p?rskatu sagatavoana un iesniegana Valsts ie??mumu dienest? vai cit?s valsts p?rvaldes iest?d?s, gada p?rskata un audita p?rskatu sagatavoana, konsult?ana gr?matved?bas jaut?jumos, gr?matved?bas dokument?cijas sak?rtoana, uz??muma vad?bas zi?ojumu anal?ze un sagatavoana, uz??muma p?rst?v?ana valsts nodok?u iest?d?s, darba algu gr?matved?ba, pal?dz?bas sniegana starptautisko dokumentu piel?goanai viet?j?m likumdoanas pras?b?m un gr?matved?bas politikas ievieana un uzraudz?ba.

Nodok?u konsult?cijas: optim?lu nodok?u modu?u izv?le, transfertcenu noteikana, konsult?cijas nodok?u un gr?matved?bas jaut?jumos, klientu p?rst?v?ana nodok?u iest?d?s un nodok?u atmaks?anas proced?ras.

Juridiskie pakalpojumi: konsult?cijas civilties?bu un komercties?bu jaut?jumos. ETL specializ?jas padzi?in?t?s izp?tes jeb uzticam?bas p?rbaudes nodroin?an?, tieo konsult?ciju un konsult?ciju sniegan? sadarb?b? ar juridiskajiem uz??mumiem uz??mumu dibin?anas, reorganiz?cijas, apvienoanas un likvid?cijas jaut?jumos.

Liel?k? da?a darb?bas jomu obr?d tiek izv?l?ta, vadoties p?c to sniegtajiem ekonomiskajiem ieguvumiem. Saska?? ar statistikas datiem un m?su klientu sniegto inform?ciju, mazie un vid?jie uz??mumi, savus gr?matved?bas jaut?jumus uzticot ETL profesion??iem, var ietaup?t l?dz pat 50 % ikm?nea gr?matved?bas izmaks?m.

K? tas ir iesp?jams?

- M?nea maksa ir maz?ka par gr?matvea algu;

- Nav nepiecieams darba l?gums un soci?l?s apdroin?anas iemaksas;

- Nav nepiecieama papildus darba vieta;

- Nav nepiecieama citu darba likumdoanas noteikumu iev?roana;

- Tiek ietaup?ts laiks, ko var izmantot, koncentr?joties uz uz??muma pamatdarb?bu;

- Uz??mums no viena pakalpojumu sniedz?ja sa?em visus nepiecieamos finanu pakalpojumus.

M?su speci?listi priec?sies padar?t j?su uz??muma darb?bu v?l efekt?v?ku….

Papildinform?cija par ETL grupu ir pieejama m?su Baltijas m?jaslap? www.etlbaltic.eu