Pievienojieties SIA ETL-BALTIC GROUP komandai

Ja j?s esat proakt?vs, atbild?gs, tiecaties uz uzlabojumiem, ar atbilstou izgl?t?bu, gatavs izaicin?jumiem, gatavs uz?emties atbild?bu un v?laties k??st par da?u no SIA ETL-BALTIC GROUP veiksm?g?s un profesion?l?s komandas, esat laipni aicin?ti pievienoties mums! M?s varam jums pied?v?t interesantu un atbild?gu darbu, karjeras izaugsmes iesp?jas un teicamus darba apst?k?us.

L?dzu, s?tiet savu CV uz ?du e-pasta adresi: info@etlbaltic.lv